Politica de Confidencialitat // Politica de Confidencialidad // Confidentiality Policy

Català

La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l’informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d’aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.

En virtut d’allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002,l’informem que les seves dades formen part d’ un fitxer titularitat d´ ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES IBERICA S.L.. La informació registrada s’ utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic i postal, de les nostres novetats comercials. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: C/ PUIG I PIDEMUNT 16 POL.IND. PLA D´EN BOET 08302 MATARO BARCELONA

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@aeviberica.com

 

Castellano

La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES IBERICA SL. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico y postal, de nuestras novedades comerciales. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: C / PUIG Y PIDEMUNT 16 POL.IND. PLAN D’EN BOET 08302 MATARO BARCELONA

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud en: info@aeviberica.com

Virus: Aunque hemos tomado las medidas para asegurarnos que este correo electrónico y sus ficheros adjuntos están libres de virus, le recomendamos que a efectos de mantener buenas prácticas de seguridad, el receptor debe asegurarse que este correo y sus ficheros adjuntos están libres de virus.

 

English

This e-mail and any files transmitted with it are Confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email by mistake please send it back to the person that sent it to you. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

Under the provisions of Law 15/1999, and the LSSICE 34/2002 normative, we inform you that your data will be included in a database owned by ADVANCED ELECTRICAL VARNISHES IBERICA S.L.  The registered information will be used to maintain the contractual relation and to inform you by e-mail or postcards of the commercial newness and/or new promotions of the company. We also inform you that you may exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition in C/ PUIG I PIDEMUNT 16 POL.IND. PLA D´EN BOET 08302 MATARO BARCELONA

In compliance with Law 34/2002 of July 11th, Services Information Society and Electronic Commerce, we inform you that you may revoke at any time, easily and free, the consent to receive e-mail´s, sending  an e-mail with your request to: info@aeviberica.com